top of page

Voorwaarden

Conditie

VOORWAARDEN -  Servicevoorwaarden

algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid; Sluiting van het contract
1.1 Learn How 2 Ski (hierna "Bureau") verleent haar diensten uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
1.2 Afwijkingen van deze AV en andere aanvullende afspraken met de klant zijn alleen van kracht indien deze door het Bureau schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Eventuele voorwaarden van de klant worden niet geaccepteerd, tenzij per geval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er is geen afzonderlijk bezwaar van het Bureau tegen de AV van de Klant vereist.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, tast dit de werking van de overige bepalingen en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten niet aan. De niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door een effectieve bepaling die de betekenis en het doel van de niet-effectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert.
1.5 De aanbiedingen van het Bureau zijn vrijblijvend en vrijblijvend.

2. Omvang van diensten; Orderverwerking; De plichten van de klant om samen te werken:
2.1 De omvang van de te verlenen diensten is gebaseerd op de specificaties van de Agentschapsovereenkomst of de eventuele orderbevestiging van het Agentschap en het briefingrapport,
  indien van toepassing. Latere wijzigingen van de diensten zijn onderworpen aan de schriftelijke bevestiging van het Agentschap. Bij de uitvoering van de bestelling is het Bureau vrij naar eigen inzicht binnen het door de klant aangegeven kader.
2.2 Alle diensten van het Bureau (inclusief maar niet beperkt tot alle voorlopige ontwerpen, schetsen, definitieve tekeningen, proeven, blauwdrukken, kopieën, gekleurde afdrukken en elektronische bestanden) worden door de klant gecontroleerd en binnen drie werkdagen na ontvangst door de klant vrijgegeven. . Als ze niet binnen die termijn worden vrijgegeven, worden ze geacht door de klant te zijn goedgekeurd.
2.3 De Klant zal alle informatie en documenten die nodig zijn voor het verlenen van de dienst volledig en tijdig aan het Bureau toegankelijk maken. De klant zal het Agentschap op de hoogte brengen van alle omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze pas bekend worden tijdens de uitvoering van de bestelling. De klant draagt de kosten die ontstaan doordat het Bureau opnieuw werkzaamheden moet verrichten of vertraging oploopt door zijn onjuiste, onvolledige of later gewijzigde specificaties.
2.4 De Klant is voorts verplicht de ter uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde documenten (foto's, logo's etc.) te onderzoeken op eventuele auteursrechten, merken of andere rechten van derden. Het Agentschap is niet aansprakelijk voor enige schending van dergelijke rechten. Indien de Uitzendonderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een inbreuk op dergelijke rechten, zal de Klant de Uitzendonderneming volledig vrijwaren en schadeloosstellen en de eventuele door de Uitzendonderneming geleden schade vergoeden als gevolg van aanspraken van derden.

3. Externe diensten; Inbedrijfstelling van derden
3.1 Het Agentschap is gerechtigd naar eigen inzicht de diensten zelf te verlenen, deskundige derden in te schakelen als agenten [Verfüllungsgehilfen zoals gedefinieerd in artikel 1313a van het Algemeen Burgerlijk Wetboek [ABGB]] en / of een derde partij te laten dergelijke diensten ("Externe Diensten").
3.2 Het inschakelen van derden voor het verlenen van Externe Diensten geschiedt hetzij op naam van de Uitzendonderneming, hetzij op naam van Klant, maar in ieder geval voor rekening van Klant. Het Agentschap selecteert de relevante derde partij met zorg en zorgt ervoor dat deze naar behoren gekwalificeerd is.
3.3 Indien het Agentschap opdracht geeft tot noodzakelijke of overeengekomen externe diensten, worden de betrokken contractanten niet als agenten van het Agentschap beschouwd.

4. Termijn
4.1 Tenzij uitdrukkelijk bindend is overeengekomen, gelden de opgegeven leverings- of servicetermijnen slechts bij benadering en niet bindend. Bindende afspraken over termijnen worden schriftelijk vastgelegd en onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging door het Agentschap.
4.2 Indien de levering/dienst van het Agentschap wordt vertraagd om redenen waarvoor het Agentschap niet verantwoordelijk is, zoals bijvoorbeeld overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen die niet met redelijke middelen kunnen worden voorkomen, worden de serviceverplichtingen opgeschort voor de duur en voor de omvang van de bijzondere waardevermindering en de perioden worden dienovereenkomstig verlengd. Indien dergelijke vertragingen langer dan twee maanden duren, hebben de klant en het bureau het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien de Uitzendonderneming in verzuim is, kan de Klant de overeenkomst pas ontbinden nadat hij aan de Uitzendonderneming een bedenktijd van ten minste 14 dagen heeft gegund en deze termijn vruchteloos is verstreken. Aanspraken van de klant tot schadevergoeding op grond van wanprestatie of verzuim zijn uitgesloten, tenzij opzet of grove schuld kan worden bewezen.

5. Vroegtijdige beëindiging
5.1 Het Bureau is gerechtigd de overeenkomst om gewichtige redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Belangrijke redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, situaties waarin:
(a) het verlenen van een dienst is onmogelijk geworden om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is of is verder vertraagd, hoewel de klant een respijtperiode van 14 dagen kreeg;
 
(b) de Klant blijft materiële verplichtingen onder dit contract schenden, zoals bv. betaling van een bedrag waarvan betaling is geëist of plichten om mee te werken, ondanks een schriftelijke waarschuwing en na toekenning van een respijtperiode van 14 dagen;
(c) er zijn legitieme zorgen over de kredietwaardigheid van de klant en de klant betaalt geen voorschot of stelt op verzoek van het agentschap geen passende zekerheid;
(d) faillissements- of akkoordprocedures worden geopend over de activa van de klant of een verzoek tot opening van een dergelijke procedure wordt afgewezen wegens gebrek aan activa om de kosten te dekken of de klant staakt zijn betalingen.

5.2 De klant heeft het recht om het contract om gewichtige redenen te beëindigen zonder een respijtperiode toe te kennen. Een belangrijke reden zal met name zijn wanneer het Agentschap herhaaldelijk materiële bepalingen van dit contract schendt ondanks een schriftelijke waarschuwing en een uitstel van 14 dagen is verleend om de contractbreuk te verhelpen.

6. Kosten
6.1 Tenzij anders overeengekomen, ontstaat het recht van het Bureau op vergoedingen voor een specifieke dienst zodra deze is verleend. Het Agentschap heeft het recht voorschotten te vragen om zijn kosten te dekken. Vanaf een contractvolume met een (jaarlijks) budget van EUR
  ……………… of contracten die zich over een langere periode uitstrekken, heeft het Agentschap het recht tussentijdse rekeningen op te stellen, voorschotfacturen uit te geven of vooruitbetalingen te eisen.
6.2 De vergoedingen worden vermeld als netto vergoedingen vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting Indien in een bepaald geval geen vergoedingsovereenkomst is gesloten, heeft het Bureau recht op vergoedingen tegen marktconforme tarieven voor de verleende diensten en voor de overdracht van auteursrechten en merken.
6.3 Alle diensten van het Bureau die niet uitdrukkelijk door de overeengekomen vergoedingen worden gedekt, worden afzonderlijk betaald. Alle door het Bureau gemaakte contante kosten worden door de Klant vergoed.
6.4 Door het Agentschap verstrekte kostenramingen zijn niet bindend. Indien duidelijk wordt dat de werkelijke kosten de schriftelijke kostenraming van het Agentschap met meer dan 15 procent zullen overschrijden, zal het Agentschap de klant op de hoogte stellen van dergelijke hogere kosten. De verhoging van de kosten wordt geacht door de klant te zijn aanvaard indien de klant niet binnen drie werkdagen na het advies schriftelijk bezwaar maakt tegen een dergelijke verhoging en tegelijkertijd goedkopere alternatieven aangeeft. Kostenverhogingen tot 15 procent hoeven niet apart te worden geadviseerd. Dergelijke afwijkingen van de kostenraming worden van meet af aan geacht door de klant te zijn aanvaard.
6.5 Het Bureau heeft recht op de overeengekomen vergoedingen voor alle door het Bureau geleverde diensten die om welke reden dan ook niet door de Klant worden uitgevoerd. De verrekeningsbepaling van artikel
  1168 van het Oostenrijkse Algemeen Burgerlijk Wetboek [ABGB] is uitgesloten. Door betaling van de vergoedingen verkrijgt de klant geen gebruiksrecht op reeds uitgevoerde werkzaamheden; concepten, ontwerpen en andere documenten die niet zijn uitgevoerd, worden in plaats daarvan onverwijld aan het Agentschap teruggestuurd.

7. Betaling; Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het honorarium dient direct na ontvangst van de factuur te worden betaald zonder enige aftrek, tenzij van geval tot geval schriftelijk bijzondere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt voor alle in rekening gebrachte contanten en andere onkosten. Het Agentschap behoudt de eigendom van de door hem geleverde goederen tot de volledige betaling van de tegenprestatie, inclusief alle bijkomende schulden.
7.2 Bij wanbetaling van de klant wordt de wettelijke vertragingsrente in rekening gebracht tegen het tarief dat geldt voor business-to-business transacties. In geval van wanbetaling verbindt de klant zich er ook toe het Agentschap de gemaakte aanmaning- en incassokosten te vergoeden voor zover deze nodig zijn voor het uitoefenen van de claim. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de kosten van twee aanmaningsbrieven tegen marktconforme tarieven en van één aanmaningsbrief van een met incasso belaste advocaat. Het doen gelden van verdere rechten en vorderingen blijft onaangetast.
7.3 Indien de klant met betaling in gebreke is, kan het bureau de onmiddellijke betaling eisen van diensten of deeldiensten die zijn verleend op grond van verschillende met de klant gesloten overeenkomsten. Verder is het Bureau niet verplicht tot het verlenen van aanvullende diensten totdat het openstaande bedrag is betaald. Indien betaling door installaties is overeengekomen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om onmiddellijke betaling van de totale openstaande schuld te eisen indien installaties of nevenvorderingen niet tijdig worden betaald (versnellingsclausule).
7.4 De Klant is niet gerechtigd vorderingen van het Bureau te verrekenen met zijn eigen vorderingen, tenzij de vordering van de Klant door het Bureau schriftelijk is erkend of door de rechter is vastgesteld.

8. Titel en copyright
8.1 Het Agentschap behoudt het eigendomsrecht op alle diensten van het Agentschap, inclusief diensten in verband met presentaties (bijv.
  suggesties, ideeën, schetsen, voorlopige ontwerpen, krabbels, definitieve tekeningen, concepten, negatieven, dia's), inclusief delen daarvan, evenals de individuele werkstukken en originele ontwerpen blijven eigendom van het Agentschap en het Agentschap kan te allen tijde eisen, in het bijzonder in het geval van beëindiging van de contractuele relatie, dat ze eraan werden teruggegeven. Door het betalen van de vergoedingen verkrijgt de klant het recht om de diensten te gebruiken voor het overeengekomen doel. Tenzij anders overeengekomen, maakt de klant echter uitsluitend in Oostenrijk gebruik van de diensten van het agentschap. De verwerving van rechten om de diensten van het Agentschap te gebruiken en te exploiteren, is in ieder geval onderworpen aan de volledige betaling van de vergoedingen die het Agentschap daarvoor in rekening brengt.
8.2 Wijzigingen en/of bewerkingen van diensten van de Uitzendonderneming door de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verdere ontwikkeling daarvan door de Klant of voor de Klant werkzame derden, zijn alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de Uitzendonderneming en, om voor zover diensten auteursrechtelijk beschermd zijn, van de auteur.
8.3 Gebruik van diensten van het Agentschap buiten het oorspronkelijk overeengekomen doel en gebruiksbereik is onderworpen aan de toestemming van het Agentschap, ongeacht of deze dienst auteursrechtelijk beschermd is of niet. Als tegenprestatie hebben het Bureau en de auteur recht op een afzonderlijke redelijke vergoeding.
8.4 Na beëindiging van de Agentschapsovereenkomst is het gebruik van diensten van het Agentschap en/of reclamemiddelen waarvoor het Agentschap concepten of ontwerpen heeft gemaakt eveneens onderworpen aan de toestemming van het Agentschap, ongeacht of de dienst auteursrechtelijk beschermd is of niet.
8.5 In het eerste jaar na beëindiging van het contract heeft het Agentschap recht op de volledige bemiddelingskosten zoals overeengekomen in het verlopen contract voor elk gebruik zoals beschreven in lid 4. In het tweede en derde jaar na afloop van het contract is het Agentschap alleen recht op de helft of een vierde van de in het contract overeengekomen vergoeding. Vanaf het vierde jaar na beëindiging van het contract zijn geen bemiddelingskosten verschuldigd.
8.6 De klant is aansprakelijk jegens het Agentschap voor elk onwettig gebruik ten bedrage van tweemaal de redelijke vergoedingen voor dergelijk gebruik.

9. Identificatietekens
9.1 Het Bureau heeft het recht om op alle reclamemiddelen en in alle reclame- en promotieacties naar het Bureau en de auteur te verwijzen, zonder dat de Klant in dit verband recht heeft op enige vergoeding.
9.2 Het Agentschap heeft het recht om te verwijzen naar zijn zakelijke relatie met de Klant op zijn eigen reclamemedia, inclusief maar niet beperkt tot zijn website, door te verwijzen naar de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van de Klant, waarbij de Klant het recht heeft om zijn te allen tijde toestemming geven.

10.        Terugbetaling
10.1 Er vindt geen restitutie plaats door het agentschap van eventuele betalingen na aankoop van de applicatie door de klant.

11. Aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid
11.1 In geval van lichte nalatigheid is het Agentschap niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of vermogensverlies geleden door de klant, zij het indirecte of directe schade, gederfde winst of gevolgschade als gevolg van een gebrek, schade door verzuim, onmogelijkheid, schending van verplichting, culpa in contrahendo of wegens gebrekkige of onvolledige nakoming. De benadeelde partij zal grove nalatigheid moeten bewijzen.
11.2 Elke aansprakelijkheid van het Bureau voor vorderingen die jegens de Klant gelden op grond van door het Bureau verleende diensten (bijvoorbeeld reclame- en promotieacties) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, op voorwaarde dat het Bureau aan zijn informatieplicht heeft voldaan of was niet in staat om een dergelijke plicht te zien, zelfs niet vanwege lichte nalatigheid. Het Agentschap is in het bijzonder niet aansprakelijk voor kosten van gerechtelijke procedures, advocatenhonoraria van de klant of kosten van publicatie van vonnissen of voor eventuele vorderingen tot schadevergoeding of andere vorderingen van derden; de Klant zal de Uitzendonderneming ter zake vrijwaren en schadeloos stellen.
11.3 Aanspraken van de klant op schadevergoeding vervallen zes maanden na kennisname van de schade en in ieder geval drie jaar na de inbreuk van het Bureau. Schadeclaims zijn beperkt tot de netto contractwaarde.

12. Gegevensbescherming (visuele nadruk volgens rechterlijke uitspraken)
De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat het Agentschap de door de Klant verstrekte gegevens (naam, adres, e-mailadres, creditcardgegevens, bankgegevens) elektronisch verzamelt, opslaat en verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract en de klantenservice, evenals voor eigen reclame- en promotiedoeleinden. De klant stemt ermee in om tot nader order elektronische post te ontvangen voor reclamedoeleinden.

13. Toepasselijk recht
De Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende wederzijdse rechten en plichten, evenals alle vorderingen tussen het Agentschap en de Klant, zijn onderworpen aan het Oostenrijkse materiële recht en het VN-kooprecht is uitgesloten.

14. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank
14.1 De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van het Bureau. In geval van verzending gaat het risico over op de klant zodra het bureau de goederen heeft afgeleverd bij het door haar gekozen transportbedrijf.
14.2 De overeengekomen bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die ontstaan tussen het Agentschap en de Klant in verband met deze contractuele relatie, is de rechtbank die bevoegd is voor het onderwerp en de statutaire zetel van het Agentschap. Niettegenstaande het voorgaande heeft het Bureau het recht om de Klant te dagvaarden bij zijn algemene bevoegde rechtbank.

15. Disclaimer
15.1 Het bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of andere schade die mocht ontstaan bij het uitvoeren van de oefeningen door de klant getoond op de app.

shutterstock_256372621.jpg
MENU
Bildschirmfoto 2020-11-30 um 21.20.06.pn
lh2s Logo rot neu.png
bottom of page